الكليات

الكليات

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Putri Haryati Binti Ibrahim
Assistant Professor

 • KULLIYYAH OF ARCHITECTURE AND ENVIRONMENTAL DESIGN
 • IIUM Gombak Campus
 • putri@iium.edu.my
 • 5256

Print CV Email Me

Staff Detail


Putri Haryati Ibrahim is an Asst. Prof. that currently works at the Department of Landscape Architecture, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design (KAED), International Islamic University Malaysia (IIUM). She has held several academic and non-academic administrative positions such as Academic Advisor for the Department of Landscape Architecture, KAED (2008-2009) and recently has been re-appointed for the same post (2018 – present). Other than that she was appointed as Department Representative in the Kulliyyah Website Committee (2015 - present), Examination Committee (2017 - pr ... show more

 • Planning and Urban Studies - Doctor of Philosophy, Universiti Malaya (UM)
 • Master of Environment - Masters Degree, Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Bachelor of Landscape Achitecture - Bachelor Degree, International Islamic University Malaysia
 • Engineering Tech ~ Applied Sciences And Technologies ~ Landscape Architecture and Planning ~ Parks and Recreation - Policies and Open Space Planning in Malaysia
 • 2018 - 2020 ,
 • 2020 - 2020 , Kulliyyah of Architecture and Environmental Design
 • 2020 - 2020 , International Islamic University Malaysia
 • 2019 - 2019 Corporate Member (ILAM), Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM)
 • 2018 - 2018 Corporate Member (ILAM), Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM)
BASIC DIGITAL VISUALIZATION 2019/2020
CAD 2D & 3D PRESENTATION FOR LANDSCAPE ARCHITECTURE 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2019/2020
COMPUTER AIDED DESIGN 2019/2020 2020/2021
COMPUTER AIDED DESIGN - 2D 2017/2018
COMPUTER AIDED DESIGN, DRAFTING & MODELLING FOR LANDSCAPE 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
CONTRACT & ADMINISTRATION 2013/2014
DESIGN THESIS 2007/2008
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 2 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 4 2007/2008 2017/2018
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 5 2013/2014 2015/2016
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 6 2015/2016 2018/2019 2019/2020 2020/2021
LANDSCAPE ARCHITECTURAL DESIGN 7 2019/2020
LANDSCAPE ARCHITECTURE DESIGN 1 2014/2015 2016/2017 2017/2018
LANDSCAPE CONTRACT & ADMINISTRATION 2007/2008 2008/2009
LANDSCAPE RESOURCE PLANNING 2013/2014
PLANT MATERIAL 2013/2014
PLANTING DESIGN 2007/2008 2008/2009
PRACTICAL TRAINING 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
TOPICAL STUDIES 2009/2010
In Progress
2020 - Present Projek Prototaip Peningkatan Landskap Ruang Komunal Pangsapuri kos Rendah, Selangor
2019 - Present Establishing the Requirements for Urban Cemeteries as Public Open Spaces in the Metropolitan Area of Kuala Lumpur
2018 - Present The Effects of Tourism Activities Towards Natural Resources in Kilim Karst Geoforest Park, Langkawi.
2016 - Present Establishing a Model for Rural Landscape Corridor for Tourism Route Planning
Completed
2018 - 2018 PROGRAMMING DURING WORLD URBAN FORUM 9: ACTIVATING URBAN SPACES
2016 - 2020 Establishing a Model for Rural Landscape Corridor for Tourism Route Planning
2015 - 2017 Policy Assessment: Local Authorities and Open Space Provision In Peninsular Malaysia
2008 - 2012 The Process of Landscape Architectural Graphic Presentation
2007 - 2009 Study on Student's Application of Knowledge Learned in Class into Studio
2007 - 2009 A Study on Public Awareness of Local Agenda 21 in Petaling Jaya
2004 - 2008 The Study of Chinese Spiritual Gardens
Article
2020 Critical success factor (CSF) for shrub planting works. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2020 Soft-scape quality issues in landscape construction industry : Malaysia. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.12-17
2020 Crital success factor (CSF) for shrub planting works. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2020 Analysis of planning guidelines on the integration of Muslim cemetery and recreational areas. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (6) pp.3457-3470
2020 Integration of rural landscape characters of the Pahang-Terengganu coastal route for tourism route planning. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (Special Issue 1 (May)) pp.6-13
2020 Integration of rural landscape characters of the Pahang-Terengganu coastal route for tourism route planning. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (Special Issue 1 (May)) pp.6-13
2020 Soft-scape quality issues in landscape construction industry: Malaysia. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.12-17
2020 The significance of coastal landscape characters among locals and tourists: a case study of Gebeng –Kuala Terengganu tourism route. Journal of Architcture, Planning & Construction Management , 10 (1) pp.44-54
2020 Soft-scape quality issues in landscape construction industry: Malaysia. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.12-17
2020 The significance of coastal landscape characters among locals and tourists: a case study of Gebeng –Kuala Terengganu tourism route. Journal of Architcture, Planning & Construction Management , 10 (1) pp.44-54
2020 Analysis of planning guidelines on the integration of Muslim cemetery and recreational areas. International Journal of Psychosocial Rehabilitation , 24 (6) pp.3457-3470
2020 Critical success factor (CSF) for shrub planting works. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2020 Soft-scape quality issues in landscape construction industry : Malaysia. Alam Cipta: International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.12-17
2020 Crital success factor (CSF) for shrub planting works. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 13 (1) pp.2-11
2019 Conceptual framework of rural landscape character assessment to guide tourism development in rural areas. Journal of Construction in Developing Countries , 24 (1) pp.85-99
2019 Nature & structure: merging blue & green landscape for holistic well being at Metropolitan Batu Park. Ideals Design , 1 (2) pp.1-7
2019 Local residents and tourists’ opinion on the effects of boating activity towards Kilim waterways. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 12 (2) pp.47-55
2019 The implementation of tree preservation order in urban environment: public and local authority perception. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 9 (1) pp.94-111
2019 The implementation of tree preservation order in urban environment: public and local authority perception. Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 9 (1) pp.94-111
2019 Kilim Karst Geoforest park: the hidden gems of Langkawi under threat. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 7 pp.17-24
2019 Nature & structure: merging blue & green landscape for holistic well being at Metropolitan Batu Park. Ideals Design , 1 (2) pp.1-7
2019 Local residents and tourists’ opinion on the effects of boating activity towards Kilim waterways. International Journal of Sustainable Tropical Design Research and Practice , 12 (2) pp.47-55
2019 Kilim Karst Geoforest park: the hidden gems of Langkawi under threat. Journal of Built Environment, Technology and Engineering (JBETE) , 7 pp.17-24
2019 Conceptual framework of rural landscape character assessment to guide tourism development in rural areas. Journal of Construction in Developing Countries , 24 (1) pp.85-99
2018 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. Journal of Architecture, Planning, and Construction Management , 8 (2) pp.50-57
2018 Mapping the landscape characters along a rural route for tourism. Planning Malaysia , 16 (1) pp.131-140
2018 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. Journal of Architecture, Planning, and Construction Management , 8 (2) pp.50-57
2018 Assessing the misuse in neighborhood open space according to park by laws (MBPJ 2005). Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 8 (1) pp.14-24
2018 Mapping the landscape characters along a rural route for tourism. Planning Malaysia , 16 (1) pp.131-140
2018 Assessing the misuse in neighborhood open space according to park by laws (MBPJ 2005). Journal of Architecture, Planning and Construction Management , 8 (1) pp.14-24
2017 The challenges Of quantity surveying practice in sustainable construction project. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6035-6039
2017 Open space development planning in Malaysia: Issues and problems. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6322-6325
2017 The challenges Of quantity surveying practice in sustainable construction project. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6035-6039
2017 Open space development planning in Malaysia: Issues and problems. Advanced Science Letters , 23 (7) pp.6322-6325
2016 The Impacts of Open Space on Urban Population. Habitat Magazine , 8 pp.52-54
2014 Implementation of open space: the need for uniform policy?. Open House International , 39 (1) pp.82-91
2013 Implementation of open space: the need for uniform policy. Journal of Sustainable Development , 6 (7) pp.16-25
2011 Integrating urban blueways in urban open spaces planning. Malaysian Townplan Journal , 8 (1) pp.20-26

Conference or Workshop Item

2020 Rural Landscape Characters for Tourism Route Planning. In: Seminar Karakter Landskap dan Kualiti Visual Dalam Perancangan Landskap
2020 Rural Landscape Characters for Tourism Route Planning. In: Seminar Karakter Landskap dan Kualiti Visual Dalam Perancangan Landskap
2019 Characterisation of coastal landscape characters for scenic tourism route. In: 2019 Asian Cultural Landscape Association Conference: Perception and Aesthetics of Cultural Landscape in Asia
2019 Integration of Muslim cemetery as a recreational areas: analysis of planning guidelines and the social aspects. In: 5th ASIA International Conference (AIC 2019)
2019 Integration of Muslim cemetery as a recreational areas: analysis of planning guidelines and the social aspects. In: 5th ASIA International Conference (AIC 2019)
2019 Characterisation of coastal landscape characters for scenic tourism route. In: 2019 Asian Cultural Landscape Association Conference: Perception and Aesthetics of Cultural Landscape in Asia
2018 Coastal landscape characters for rural tourism route planning: a case study of the Pahang-Terengganu coastal route. In: The International Conference on Resilient Smart Technology, Environment and Design 2018
2018 Coastal landscape characters for rural tourism route planning: a case study of the Pahang-Terengganu coastal route. In: The International Conference on Resilient Smart Technology, Environment and Design 2018
2017 Landscape character assessment for Malaysia's rural landscape: A conceptual framework. In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang & Alam Sekitar (MATRA) 2017
2017 Misuse of open spaces according to park by laws. In: Second International Conference on Humanities (INCoH) 2017
2017 Landscape character assessment for Malaysia's rural landscape: A conceptual framework. In: Persidangan Kebangsaan Masyarakat, Ruang & Alam Sekitar (MATRA) 2017
2017 Misuse of open spaces according to park by laws. In: Second International Conference on Humanities (INCoH) 2017
2017 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. In: Second International Conference on Humanities 2017 (INCoH)
2017 Potentials of campus river re-development towards a performance landscape. In: Second International Conference on Humanities 2017 (INCoH)
2016 Open space management: Issues and problems. In: International Conference Architecture and Built Environment (ICABE) 2016
2016 Values of ecosystem services in the physical characteristics of campus's courtyard. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 The challenges of quantity surveying practice in sustainable construction project. In: International Conference on Architecture & Built Environment (ICABE 2016)
2016 Crime prevention through landscape design in public park. In: UMRAN 2016: Towards Transcendent Environment
2016 The roles and relevancy of rooftop garden to the society in urban area. In: UMRAN 2016: Towards Transcendent Environment
2014 Perception of campus community towards the application and practicality of campus farming in IIUM, Gombak. In: UMRAN2014: Fostering Eco-Sphere in The Built Environment
2014 A study on the effectiveness and utilization of courtyard in kulliyyah compound. In: UMRAN2014: Fostering Ecosphere In The Built Environment
2011 The implementation of open space policy by the states in Peninsular Malaysia: the need for a uniform policy?. In: The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment Conference Archive (ASCEE)

Book

2011 Graphic book: rendering and colouring. IIUM Press, International Islamic University Malaysia . ISBN 978-967-0225-53-1
2010 Simple descriptions on urban design vocabularies. Scholar Mind Publishing . ISBN 9789675632037

Book Section

2019 Open space policy for landscape development In Malaysia. In: Islamic relevance in landscape architecture International Institute of Islamic Thought East anf South East Asia & International Islamic University Malaysia . ISBN 9789672190257 , pp.162-169
2019 Open space policy for landscape development In Malaysia. In: Islamic relevance in landscape architecture International Institute of Islamic Thought East anf South East Asia & International Islamic University Malaysia . ISBN 9789672190257 , pp.162-169
2015 Public green open space issues. In: Urban Public Space in Kuala Lumpur IIUM Press . ISBN 978-967-418-373-8 , pp.83-94
2012 Falsafah reka bentuk dan perancangan landskap bandar yang berkonsepkan tuhan, manusia, dan alam. In: Perancangan bandar dari perspektif Islam Dewan Bahasa dan Pustaka . ISBN 9789834611446 , pp.73-87